1:25000

Banova Jaruga, Poljana Pakracka, Lipovljani, Kozarice

 topografska karta BiH 25000 JNA  Dubica