1:25000

Jasenova, Kuzmani, Mladikovine, Komusinja Gornja

 topografska karta BiH 25000 JNA  teslic