1:25000

Vorova, Gornji Vijacani

 topografska karta BiH 25000 JNA  cecava