1:25000

Baluga, Žaočani, Trnava, Premeca

 topografska karta srbije 25000 JNA  Čačak